R

Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)

Powiatowa debata o pracy w powiecie bolesławieckim

13 kwietnia 2017

Powiatowa debata o pracy w powiecie bolesławieckim odbyła się 29 marca 2017 r. Debatę pod nazwą  „Powiat bolesławiecki – szansa dla młodych ludzi na starcie drogi zawodowej” zorganizowano w pięknej sali bolesławieckiego Teatru Starego.

Jednym z bardzo istotnych zadań projektu „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)” realizowanego przez Powiat Lubański –  PCE w ramach działania 10.4.1 RPO WD 2014-2020, jest organizacja powiatowych debat o pracy. Zaplanowano organizację 6 takich debat, po dwie
w powiatach lubańskim, zgorzeleckim i bolesławieckim. Celem debat jest pozyskanie
i aktualizacja informacji od pracodawców, aktualizacja informacji na temat planów rozwojowych firm, dyskusja na temat efektów współpracy szkoła – przedsiębiorstwo, konsultacje przy tworzeniu informacji na temat potrzeb zatrudnieniowych w powiecie,
które zostaną umieszczone na platformie REGSI, promocja dobrych praktyk w regionie.
W debatach uczestniczą m.in. przedstawiciele samorządów, dyrektorzy szkół, nauczyciele przedmiotów zawodowych, uczniowie, pracodawcy, przedstawiciele lokalnych instytucji rynku pracy.

Debata została zorganizowana przez szkolnych koordynatorów DEZ oraz dyrektorów szkół biorących udział w projekcie, tj. Zespołu Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki
w Bolesławcu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu, Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu oraz Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu,
przy współpracy ze Specjalistą regionalnym projektu REGSI oraz ogromnym zaangażowaniu wszystkich nauczycieli i uczniów.

W debacie wzięli udział Starosta Bolesławiecki Karol Stasik, Naczelnik Wydziału Edukacji,

Kultury i Sportu Alicja Joanna Krzyszczak, Kierownik merytoryczny projektu REGSI

Małgorzata Wrzal, z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Jolanta Witek, przedstawiciele

przedsiębiorców działających na terenie powiatu oraz licznie zgromadzeni dyrektorzy szkół

ponadgimnazjalnych, nauczyciele i uczniowie. Byli również przedstawiciele lokalnych

mediów, zainteresowanych problematyką spotkania.

Debatę rozpoczął Starosta Bolesławiecki Karol Stasik przedstawiając sytuację na rynku pracy w powiecie. Podkreślił, iż zarówno miasto jak i powiat dynamicznie się rozwijają, funkcjonujące na terenie miasta i powiatu przedsiębiorstwa prężnie działają, tworząc nowe miejsca pracy, a powstające nowe firmy znajdują wykwalifikowanych pracowników. Podkreślił także wysoki poziom edukacji zawodowej w powiecie, stały rozwój
i unowocześnianie się edukacji zawodowej.

Następnie Kierownik merytoryczny Małgorzata Wrzal krótko przedstawiła cele i zadania projektu oraz stan realizacji zaplanowanych zadań.

Moderator przedstawiał uczestnikom zagadnienia związane z problematyką debaty,
a uczestnicy przedstawiali swoje doświadczenia związane z tematem. Istotną zaleta debaty była możliwość spojrzenia na różnorodne zagadnienia z różnych punktów widzenia – instytucji rynku pracy, organu prowadzącego szkoły zawodowe, przedstawicieli pracodawców.

Organizatorzy stworzyli także możliwość zadawania pytań z sali uczestnikom debaty, co pozwoliło na dogłębniejsze omówienie wielu tematów. W toku dyskusji poruszono wiele istotnych problemów, m.in. edukację dualną, pomoc dla absolwentów ze strony instytucji rynku pracy, zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych zawodach, istotne cechy pracowników poszukiwane przez przedsiębiorców, współpracę szkół z pracodawcami.

Debata była niezwykle ożywiona, poszczególnych wypowiedzi słuchano z ogromną uwagą.

Następnie Joanna Markiewicz z Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w swoim wystąpieniu przedstawiła zapotrzebowanie w tym zawodzie, wskazała właściwą ścieżkę kształcenia, przede wszystkim zaś omówiła cechy niezbędne
u kandydatów na policjantów.

Na zakończenie debaty odbyła się ożywiona dyskusja oraz indywidualne i zbiorowe konsultacje z poszczególnymi pracodawcami, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli.

Uczestnicy debaty podkreślali, iż taka forma wymiany informacji, dyskusji, rozmów indywidualnych jest znakomitą formą współpracy wszystkich zainteresowanych budowaniem nowoczesnego, przyjaznego, efektywnego rynku pracy. Jest to znakomita okazja do poznania potrzeb, oczekiwań, możliwości wszystkich uczestników zmieniającego się rynku pracy,
a także do nawiązania bliższej współpracy w budowaniu jak najefektywniejszej edukacji zawodowej.

Wszystkim uczestnikom debaty, przedstawicielom samorządu, instytucji rynku pracy, pracodawców,  a także dyrektorom szkół, nauczycielom i uczniom zaangażowanym
w organizację i realizację debaty serdecznie dziękuję.

Anna Adamska – dyrektor PCE w Lubaniu
realizator projektu REGSI w imieniu Powiatu Lubańskiego

R

www.mapadotacji.gov.pl

REGSI © 2016. All Rights Reserved Powered by Aigsc